Wie ben ik 

Mijn website-adres is: https://lodia.nl.

MOOVZ in Mind & Motion, postadres aan Hannoverstraat 11 7418 BL Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Hannoverstraat 11 7418 BL Deventer (postadres)

+31653905478


Functionaris Gegevensbescherming

L. Muljokarno is de Functionaris Gegevensbescherming van MOOVZ in Mind & Motion

Zij is te bereiken via lodia[@]me.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Lodia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Lodia heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk advies te geven en deze aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens. Dit doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot training en individuele begeleiding. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lodia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lodia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het verstrekken van advies in relatie tot de door u aangegeven doelstellingen
 • Lodia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lodia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lodia) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lodia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Lodia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lodia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lodia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lodia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lodia[@]me.com


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Lodia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lodia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lodia[@]me.com


Lodia heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk

AVG spelregels voor Lodia:

 • Lockt beeldschermen (geen toegang tot informatie), ook bij tijdelijk verlaten van de werkplek (bijvoorbeeld toiletbezoek)
 • Laat geen privacygevoelige documenten onbeheerd achter op de werkplek. Zorgt voor kasten die op slot kunnen waar persoonsdocumenten in bewaard worden
 • Begeleid externe bezoekers (zoals monteurs) en laat deze niet alleen in ruimten waar informatie te ontsluiten is
 • Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacy-gegevens eerst goed afgesloten
 • Plaats werkplekken zodanig dat de schermen niet naar (open) raamzijde zijn gericht
 • Voert vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte (denk aan geluidsoverdracht via dunne systeemwanden of systeemplafonds)
 • Zorgt voor installatie van recentste beveiligingspatches van operating systemen (Apple). Dit kan zo worden ingesteld dat dit automatisch gebeurd. Gebruikt vernieuwde viruscanners en internetbeveiliging
 • Let goed op phishing-mails. Hierdoor kan malware (virussen) worden geïnstalleerd waarmee kwaadwillenden de computer volledig kunnen overnemen en informatie kunnen inzien/stelen.
 • Werkt aan bewustwording. Zorgt voor ‘sterke’ wachtwoorden en eventueel alleen te noteren in (digitale)kluizen
 • Beschermt de bestanden en e-mailcommunicatie met eenvoudige, krachtige encryptie speciaal voor bedrijven
  Werkt met papiervernietigers

 

error: *Inhoud is beveiligd*